*Maritiem Service Center A.Brand BV*****De marifoon specialist******In de vakbladen wordt onze lange naam meestal afgekort naar MSC A.Brand BV of de Marifoon specialist.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENINGPRIVATE

 

ALGEMEEN

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten.

1.2  Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

1.3  Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

1.4  Bij uitleg van enige bepaling van deze voorwaarden na vertaling in een andere taal dan het Nederlands, geldt de gedeponeerde Nederlandse tekst als bindend.

 

AANBIEDINGEN

 

2.1  Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen.

2.2  a.  Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW, invoerrechten en andere heffingen.

       b   Indien het BTW-nummer van de opdrachtgever niet bekend is en ook niet bekend wordt gemaakt, nadat ons daarom expliciet is verzocht, behouden wij ons het recht voor BTW in rekening te brengen.

2.3  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden alle in een aanbieding genoemde prijzen voor de levering van apparatuur of materialen in overeenstemming met de fabrieksspecificaties, zoals deze gelden op het tijdstip van het plaatsen van de order.

2.4  Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of accoord verklaard.

2.5  De gegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in een of meer van deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering een niet voorzienbare verhoging optreedt, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen

2.6  Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- en uitvoerrechten, belastingen en/of wisselkoers van de gulden tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.

 

LEVERING

3.1  Alle leveringen geschieden af Maritiem Service Center A. Brand B.V. tenzij anders overeengekomen.

3.2  De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan de termijnoverschrijding ons worden tegengeworpen.

3.3  De levering wordt geacht te zijn voltooid, zodra de goederen zijn afgeleverd aan het door de opdrachtgever opgegeven adres, dan wel, indien het voor een schip bestemde goederen betreft, zodra de goederen zijn afgeleverd op het haventerrein, waaraan het desbetreffende schip is gemeerd, respectievelijk op het terrein van de door de opdrachtgever aangewezen scheepswerf.

3.4  a.  Indien de opdracht tevens omvat het installeren van de geleverde goederen worden deze door ons verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s gedurende de opslag in een door ons goedgekeurde ruimte in afwachting van de installatie.

       b.  Het gestelde onder a. is uitdrukkelijk niet van toepassing op door ons te installeren, maar niet door ons geleverde goederen.

 

OVERMACHT

4.1  Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert..   

4.2  In het bijzonder geldt als overmacht oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers en/of tussenpersonen, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

4.3  Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der  overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

BETALING

5.1  Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

5.2  a. Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden, dan wel bankgaranties terzake te verlangen.

       b.  Indien betaling van een voorschot of een bankgarantie wordt geweigerd of nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

5.3  Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van vertragingsrente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag.

5.4  Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

5.5  De buitengerechtelijke kosten zijn steeds minimaal gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1  Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

6.2  De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor als dan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen, teneinde ons wederom in het bezit daarvan te stellen, indien de betalingsachterstand naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft.

 

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1  Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

7.2  a. In geval van het installeren van of het verrichten van werkzaamheden aan apparaten is onze aansprakelijkheid beperkt tot het opheffen van storingen en het herstel van andere gebreken, die zich bij normaal gebruik in de betrokken apparaten hebben gemanifesteerd en die het directe gevolg zijn ondeugdelijk installeren of ondeugdelijk verrichte werkzaamheden onzerzijds;

       b. De aansprakelijkheid voor gebreken in bij het installeren of verrichten van werkzaamheden gebruikte onderdelen en materialen wordt geregeerd door de garantie-voorwaarden van de betreffende fabrikant.

7.3  Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding: elke verdere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4  Alle garantieverplichtingen vervallen in ieder geval, indien:

       a. er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd;

       b. het geleverde niet goed en/of niet op de gebruikelijke wijze is onderhouden en/of

       c. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

7.5  Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

7.6  Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

7.7  Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

7.8  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

 

RECLAMES

8.1  Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van de werkzaamheden, dan wel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

8.2  Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven.

8.3  Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

 

ANNULERING

9.1  Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

9.2  Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

 

OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1     Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

10.2     De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 en artikel 6.2 van deze voorwaarden.

 

TOEPASSELIJKE GESCHILLEN

11.1     Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2     Het te Wenen tot stand gekomen Koopverdrag ‘Convention on Contracts for the International Sale of Goods’ van 11 april 1980 is niet van toepassing.

11.3     Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats van vestiging van onze opdrachtgever.

horizontal rule

Contactgegevens   

Momenteel is geen enkele vorm van wachten of 1 uur service mogelijk

Doorlooptijd 4 a 5 dagen.

Maritiem Service Center A.Brand BV is geopend van:

Maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Om te voorkomen dat u voor een gesloten deur staat raden wij u aan  te bellen voor u naar ons toekomt.

Ons bedrijf is gevestigd op de Zeilklipper Willy (ontwikkeling en administratie)  en de groene Tjalk Eendracht werkplaats

De  schepen liggen  in de Parkhaven in het buitengebied Middelharnis halverwege het kanaal. 

Oosthavendijk 15  3241 LK  Middelharnis.   Belangrijk lees ROUTE BESCHRIJVING

Het beste kunt u apparatuur  naar ons opsturen.

Wij sturen of mailen de rekening naar u toe en na betaling sturen wij uw apparatuur zo snel mogelijk weer retour.

Vergeet niet uw Email adres te vermelden.

Verzendkosten voor de meeste pakketen tot 10 kg is 10,50 euro.

Telefoon:  0651-785819   Ma tm Vrijdag 9.00 tot 1700 uur

Postadres:  MSC A.Brand bv   Oosthavendijk 15  3241 LK  Middelharnis

 everingsvoorwaarden :>>>

E-mail:        info@atis-brand.com                   {GA NAAR START }        

Aan onze internet pagina's kunnen geen rechten ontleend worden.